Privacy Verklaring

Middels deze privacyverklaring informeert Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Doetinchem u over de wijze waarop de praktijk omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken via het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en de website www.mensendieckdoetinchem.nl

Pagina-menu

Privacyreglement Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Doetinchem

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck zal een dossier aanmaken wanneer u gebruik maakt van onze diensten, via het EPD. In dit dossier worden de volgende gegevens opgeslagen: Voor- en Achternaam, Voorletters, Burger Service Nummer (BSN), Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), E-mailadres, Huisarts, Polisnummer Zorgverzekering, evt. Aanvullende verzekering, Legitimatiegegevens en gegevens die van belang zijn voor de behandeling Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck.

Waarom we deze gegevens verwerken  

 1. Voor het leveren van een behandeling volgens de wettelijke voorwaarden. 
 2. Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt/patiënt in de praktijk (legitimatieplicht). 
 3. Voor contact met u of uw (huis)arts indien nodig (alleen met uw toestemming). 
 4. Om u te kunnen bellen indien nodig, bijvoorbeeld bij een telefonische afspraak, het inplannen of verzetten van een afspraak. 
 5. Voor het opstellen en uitvoeren van een voor u op maat gemaakt behandelplan. 
 6. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg wordt gebruik gemaakt van Qualizorg, een enquête waarmee de patiëntervaring in kaart gebracht wordt.

Websitebezoek

www.mensendieckdoetinchem.nl gebruikt Google Analytics voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Het betreft hier niet uw persoonsgegevens, maar algemene zaken voor het bepalen van de bezoekduur en het land van oorsprong. De Privacy Verklaring van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Bewaartermijn

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Doetinchem zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Onze bewaartermijn is volgens de wettelijke bewaartermijn, vijftien jaar (medische gegevens). Na deze termijn zullen uw medische gegevens worden vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen.

Privacy

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck neemt uw privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen.

 1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier en volgens de wettelijke eisen. 
 2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt. 
 3. Bescherming persoonsgegevens: wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen (zie 'beveiliging') 
 4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Gegevens delen met derden

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Doetinchem verkoopt uw gegevens niet aan derden. Gegevens zullen uitsluitend gedeeld worden met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zal uitsluitend gebeuren met uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek in dienen, door een mail te sturen naar info@mensendieckdoetinchem.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u komt, zullen wij contact met u opnemen om e.e.a. te bespreken. Verder vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij dient u in deze kopie uw pasfoto en BSN zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy: Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Doetinchem zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U dient het verzoek te ondertekenen in de praktijk.

Beveiliging

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck Doetinchem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk. Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 1. Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software. 
 2. Software-updates zijn geactualiseerd. 
 3. TLS (opvolger van SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 
 4. Het 'encrypten' van persoonsgegevens. Mocht de bedrijfscomputer gestolen worden dan kunnen derden niet bij de gegevens.

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Regelement

Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uiteraard gaat uw Oefentherapeut Mensendieck zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de Oefentherapeut Mensendieck die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere collega oefentherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en eventuele administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende Oefentherapeut Mensendieck verzoeken deze te wijzigen. 
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in uw medische dossier opgeslagen.  
 • Ten einde de Oefentherapie Mensendieck verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). 
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw Oefentherapeut Mensendieck 
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. 
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.